Semestral and bachelor thesis opportunities

1)      Výroba grafenových nanostruktur elektronovou litografií a měření jejich transportních vlastností.

2)      Studium vlivu rentgenového a elektronového svazku na transportní vlastnosti grafenových vrstev.

3)      Růst grafenu na krystalu Ni3Al v podmínkách velmi vysokého vakua.

4)      Charakterizace povrchu grafenu skenovacím tunelovým mikroskopem.

5)      Růst polykrystalického grafenu metodou chemické depozice z plynné fáze.

6)      Růst jednotlivých grafenových zrn metodou chemické depozice z plynné fáze.

7)      Vytváření ultratenkých heterostruktur postupným exfoliováním grafitu a krystalu BN.

8)      Měření transportních vlastností grafenu v kryogenních teplotách.

9)      Vytváření programových rozhraní pro ovládání transportních měření grafenu. 

10)    Vliv depozice kovových atomů na transportní vlastnosti grafenu. 


Dále je možné i vytvoření individuálního plánu. Neváhejte se tak proto zapojit do výzkumu materiálu, který může v budoucnu nahradit křemík v elektronice. Práce v laboratoři Vám umožní uplatnit Vaše teoretické znalosti z fyziky a velmi usnadní boudoucí psaní bakalářské a diplomové práce.


Pro více informací kontaktuje Pavla Procházku na e-mail: pavel.prochazka@ceitec.vutbr.cz